Reklama
 
Blog | Pavel Šmejkal

Čtyři pražské artikuly aneb Když dva by rádi dělali totéž…

Bylo by to k smíchu, kdyby to ale nebyl spíše smích skrz slzy. Sociální demokracie se přihlásila k tradici husitství. To ostatně není v Česku nic nového. Vzpomeňme jen na Zdeňka Nejedlého a jeho veledílo Komunisté, dědici velkých tradic českého národa či Naďu Konvalinkovou ve filmu Adéla ještě nevečeřela.

Jenže zatímco Nejedlý se snažil dokázat propojení husitství a národního obrození s historií komunistického hnutí a Květuška Bočková v podání Nadi Konvalinkové se hodlala postavit zrádnému padouchovi Zahradníkovi s hrdou větou „Jsem dcera národa Jana Žižky“ na rtech, sociální demokraté se vracejí k samotným kořenům. A stejně jako dávní husité i oni vydávají čtyři artikuly.

Aspoň ve stručnosti porovnejme oba „dokumenty“:

Husité: Všem vuobec a každému křesťanu zvláště buď to svědomo i oznámeno, že obec Česká a v naději Boží věrní křesťané stojie a s Boží pomocí státi mienie vším svým statkem i životem i smrtí, jakož nejdéle budú moci, proti každému živému jim v tom odpornému, nic o jiné se neposazujíc a vydávajíc, než o ty kusy čtyři křesťanské a v Novém Zákoně přikázané od Pána Jezu Krista.

Reklama

Paroubek: V současné době jsme svědky bezprecedentně lživé předvolební kampaně Občanské demokratické strany, hovořící o nesmírném zadlužení a blížícím se bankrotu České republiky a jejích veřejných financí. ČSSD si je dobře vědoma, že je potřeba udělat pořádek ve veřejných financích a zvrátit nepříznivé trendy zadlužení způsobené extrémními opatřeními a rekordním schodkem vlády Mirka Topolánka v loňském roce. Deficit ČR je problémem, který musíme řešit, byť Česká republika je jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropské unii. ČSSD proto v zájmu České republiky, české ekonomiky a českých občanů navrhuje ostatním politickým parlamentním stranám závaznou písemnou dohodu pro volební období 2010 – 2014 na „4 artikulech rozpočtové stability“.

V čím zájmu sestřelila ČSSD vládu uprostřed českého předsednictví EU, aniž by byla ochotna přijmout všechny důsledky tohoto aktu? V zájmu České republiky? České ekonomiky? Českých občanů? A co je pro ČSSD závazné? Už delší dobu jsme svědky, že jeden den řekne Á, a druhý den B, aby třetí den zformulovala protikrizové C…

Husité: Najprvé: aby slovo Božie po království Českém svobodně a bez překážky od křesťanských kněží bylo zvěstováno a kázáno, jakož Spasitel náš přikazuje

Paroubek: Dodržení schváleného schodku státního rozpočtu na rok 2010 ve výši 163 miliard.

Proto zřejmě do parlamentu přicházejí další a další návrhy z oranžové dílny, které nemají jiný účel, než zalíbit se před volbami, a které mají k rozpočtové kázni hodně daleko.

Husité: Druhé: aby velebná svátost těla a krve Božie pod oběma zpósobama chleba a vína všem věrným křesťanuom, jimž hřiech smrtedlný nepřekážie, svobodně byla dávána, podlé ustavenie a přikázanie Spasitele… Ej v tom že die „nedóstojně“, miení o posvátném jedení a pití; nebo nižádný nemuož nedóstojně jiesti a píti, kdož toliko duší a neposvátně jie a pije. … Řezenský biskup (in tractatu de officio missae) a mnoho jiných svatých a doktoruov jest na tento kus svědkuov, jichž písmo jest tuto opuštěno pro krátkost. A kdož nevěří, ten je přečti.

Paroubek: Pokud bude navrhován nový výdaj státního rozpočtu, bude vždy doprovázen přesným stanovením toho, jak bude zajištěno jeho finanční krytí cestou buď navýšením rozpočtových příjmů nebo snížením rozpočtových výdajů.

Jak chtějí experti z ČSSD navyšovat příjmy? Zvyšovat daně? Komu? Podle jejich slov těm nejbohatším, ale kolik jich je? A do nejspodnějších pater sáhnout nemohou, protože by přišli o voliče. Kde jsou ty utajené slibované zdroje? V tiskárně cenin? S tímto přístupem by za chvíli měl toaletní papír větší hodnotu.

Husité: Třetí, že mnozí kněžie a mnišie světským právem panují nad velikým zbožím tělesným, proti přikázání Kristovu a na přiekazu svému úřadu kněžskému a k veliké škodě pánóm stavu světského: aby takovým kněžím to neřádné panovánie odjato a staveno bylo, a aby podlé Čtenie nám příkladně živi byli a navedeni k stavu Kristovu a apoštolskému. … „Nic nenie tak ostré ani tak škodlivé, jakožto muž duchovní, a ten najviece, jenž vysoké miesto drží, když jest pilen zbožie tohoto světa, nebo netoliko sám sobě, ale všem jiným škodí.“

Paroubek: Dodržení výše podílu schodku státního rozpočtu k HDP v letech 2010 – 2012 dle konvergenčního programu schváleného Fischerovou vládou.

Z některých husitských formulací mám pocit, jako by je snad jejich autoři psali se znalostí současné politické scény. Stačí jen „muže duchovní“ nahradit „muži politickými“. Nebo že by se za těch 600 let skutečně vůbec nic nezměnilo? 
Zřejmě kvůli dodržení výše podílu schodku státního rozpočtu byl tzv. Janotův balíček ořezán až na kost.

Husité: Čtvrté, aby všichni hřiechové smrtedlní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu Božiemu odporní řádem a rozumně od těch, jenž úřad k tomu mají, v každém stavu byli stavováni a kaženi, a zlá a křivá pověst o tejto zemi aby vyčištěna byla, a tak aby se obecné dobré dálo království a jazyku Českému. …

Paroubek: Dodržení výši podílu schodku státního rozpočtu k HDP v roce 2013 pod 3 %.

Do dnešní doby se za ta léta nepodařilo „zlou a křivou pověst ani neřády zákonu Božiemu (i světskému)“ vyčistit. Ono se zkrátka špatně čistí, když sami metaři jsou povětšinou křiví.
Kdy Paroubkova ČSSD skutečně dodržela nějakou dohodu?

Husité: Pakli by kdo co zlého, bludného, hanebného aneb nečistého o nás psal, nebo pravil a na nás cpal, žádáme a prosíme, aby takému nebylo věřeno, jakožto tomu, jenž z nepřiezni a nelásky křivdu mluví, a jako křivému a falešnému svědku. … A nade všeckno vyznáváme, že zdáli se komu od nás co zlého, hotovi jsme polepšiti a ve všem zprávu a naučenie z Písma svatého srdečně přijeti.

Paroubek: ČSSD je připravena jednostranně garantovat dodržení výše zmíněných artikulů i v případě, že se ostatní politické strany k návrhu nepřipojí. ČSSD odmítá zneužití krize proti občanům, trvá na obnovení společenské solidarity a deklaruje jasnou představu, jak bojovat s krizí a současné postupně snižovat zadlužení na přijatelnou úroveň.

Už husité věděli, co je to PR. Protiargumenty jsou přece vždy vedeny „z nepřízni a nelásky“ a ten, kdo s námi nesouhlasí, není oponent v diskusi, ale protivník a nepřítel, kterému přece nejde o nic jiného, než nám chňapat po krku.
Jasná představa boje s krizí? Kromě populistických slibů a líbivých demagogických vyhlášení (včetně těchto čtyř artikulů) halasně vytrubovaných na všechny strany jsem nic smysluplného nezaznamenal.

Sluší se jen připomenout, že ke skutečnému naplnění Čtyř pražských artikulů tím, že by byly dodržovány, vlastně nikdy nedošlo.

Že by i s tím Paroubek počítal?

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama